Maahanmuuttaneiden työllistymistä voidaan edistää julkisin toimenpitein

Maahanmuuton kasvattamista esitetään ratkaisuna väestön ikääntymisen luomiin haasteisiin. Suomeen tullaan monesta syystä, ja onnistunut työllistyminen ja integroituminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa eivät kuitenkaan ole itsestään selviä asioita. Toimivat ja tehokkaat toimenpiteet ovat keskeisiä, mikäli haluamme kaikkien työpanoksen kansantalouden käyttöön.

Kaksi henkilöä kuljettaa isosta varastosta pahvilaatikoita pakettiautoon.

Tarkastelimme keväällä 2022 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, kuinka aktiivinen työvoimapolitiikka ja kotoutumistoimenpiteet vaikuttavat maahanmuuttaneiden työllistymiseen (Kiviholma ja Karhunen 2022).

Kirjallisuuskatsauksen tulokset kertovat, että julkinen sektori voi onnistuneesti toteutetuilla kotouttamistoimilla parantaa maahanmuuttaneiden kiinnittymistä työmarkkinoille, nopeuttaa heidän työllistymistään ja auttaa heitä saamaan parempia työpaikkoja.

Etenkin kielikoulutus, joka on usein tärkeä osa kotoutumiskoulutusta, näyttäytyy merkittävä tekijänä katsauksessa. Myös avustettu työnhaku näyttäytyy positiivisena toimenpiteenä. On rohkaisevaa, että jo pienten oikein kohdennettujen aktivointitoimenpiteiden merkitys voi olla suuri (Sarvimäki ja Hämäläinen 2016).

Nopea pääsy työmarkkinoille vahvistaa kielellistä osaamista

Nostimme kirjallisuuskatsauksessa esiin sen valitettavan tosiseikan, että tutkimusta eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta on saatavilla Suomesta varsin rajatusti. On myös epäselvää, kuinka erilaiset tutkimustulokset ovat siirrettävissä muista maista Suomeen. Mahdollisten uusien politiikkatoimien suunnittelua on siis tehtävä vajavaisin tiedoin.

Pääsääntöisesti tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että maahanmuuttaneiden on hyvä päästä työmarkkinoille vahvistamaan kielellistä osaamistaan mahdollisimman nopeasti. Toisaalta tulonsiirtoihin kohdistuvat leikkaukset eivät näyttäydy tutkimuskirjallisuudessa toimivana toimenpiteenä. Leikkaukset kannustavat ottamaan vastaan lyhyitä ”huonolaatuisia” työsuhteita, ja tulojen laskun aiheuttamat vaikutukset voivat säteillä negatiivisesti maahanmuuttaneiden omien lasten tulemiin, kuten koulumenestykseen.

Uusi kotoutumislaki muuttaa monta asiaa samanaikaisesti

Uusi kotoutumisen edistämisestä annettu laki on nyt annettu eduskunnalle. Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa muun muassa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Uusi laki on kokonaisuus, jonka myötä moni asia muuttuu samanaikaisesti. Uuden lain vaikutusten arvioiminen jälkikäteen tulee olemaan tästä syystä erittäin vaikeaa. Olisikin suotavaa, että mahdollisia lupaavia uusia toimenpiteitä kokeiltaisiin järjestelmällisesti erillään päivänpolitiikasta.

Lue lisää

Kiviholma, S. & Karhunen, H. (2022). Systematic Review of Active Labor Market Policies’ Effects on Immigrants’ Employment. Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 2022:27. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-638-3

Sarvimäki, M., & Hämäläinen, K. (2016). Integrating immigrants: The impact of restructuring active labor market programs. Journal of Labor Economics, 34(2), 479-508.

Lisätietoja