Työurat

Työurien pidentämistä ja eläkkeelle siirtymisen lykkäämistä tutkitaan hankeen työpaketissa 2. Työurien pituuteen vaikuttavat useat henkilökohtaiset ja institutionaalisten tekijät. Työntekijöiden valintoihin vaikuttavat muun muassa:

  • eläkekarttumien luomat taloudelliset kannustimet
  • varhaiseläkkeiden myöntökriteerit
  • työkyky
  • eläköitymiseen liittyvät yhteiskunnalliset normit

Myös työnantajien toimilla ja suhtautumisella ikääntyviin työntekijöihin on keskeinen rooli. Epäselvää on, kuinka suuria nämä vaikutukset ovat.

Tutkimme eläke- ja sosiaaliturvan vaikutuksia työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien käyttäytymiseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla voitaisiin pidentää työuria ilman sosiaaliselle kestävyydelle koituvia kielteisiä seurauksia, kuten köyhyyden lisääntymistä. Tutkimme erilaisten sosiaalietuuksien, niiden rahoituksen ja saantiehtojen vaikutuksia. Keskitymme erityisesti kausaalivaikutuksiin eli syy-seuraussuhteisiin.

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä muuttoliikettä ja terveysmenoja tutkivien työpakettien kanssa.

Työpaketin kiinnostuksen kohteet

  1. Vanhuuseläkeikä sosiaalisena normina
  2. Osittainen osallistuminen työmarkkinoille
  3. Eläkeuudistusten vaikutukset eläkkeelle jäämiseen ja hyvinvointiin
  4. Sosiaaliturvaohjelmat ja työvoiman kysyntä
  5. Yrittäjien sosiaaliturva

Tutkijat

Tästä osuudesta vastaa tutkimusprofessori Tomi Kyyrä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Tutkijoina toimivat