Etsimme ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tuotamme tietoa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän hyvinvointivaltion edistämiseen ja ylläpitoon. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto 3,7 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2024.
Tutustu tutkimukseen

Kerro näkemyksesi

­
Mikä osuus käytettävissä olevista tuloista on mielestäsi hyväksyttävää käyttää pitkäaikaishoidon kustannusten kattamiseen?

Osallistu hoivan kustannuksia koskevaan tutkimukseen

Etsimme osallistujia hoivan kustannuksia koskevaan kysely- ja haastattelututkimukseen. Voit halutessasi osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia kuluja hoivasta syntyy, kenelle ja miten niitä katetaan ja mitä tehdään, ellei niitä saada katettua.

Viimeisimmät artikkelit

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poisto lisää työperäistä maahanmuuttoa, mutta voi vaikuttaa kielteisesti joihinkin palkkoihin

Laboren tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poisto olisi tapa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Saatavuusharkinnasta luopuminen voisi kuitenkin tulosten mukaan vaikuttaa negatiivisesti erityisesti tiettyjen työntekijäryhmien, kuten matalapalkka-aloilla ja palveluammateissa työskentelevien, sekä ikääntyvien työntekijöiden palkkakehitykseen.

Ikääntyneet kokevat odotettua vähemmän toimeentulovaikeuksia

Taloudellista hyvinvointia voidaan arvioida objektiivisten ja subjektiivisten mittarien avulla, esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin ja itsearvioituun taloudelliseen tyytyväisyyteen perustuen. Näiden yhdistäminen tuo esiin mielenkiintoisia – ja sosiaalipoliittisesti relevantteja – eroja ihmisryhmien välillä.

Koulutustason nousulla on suuri merkitys työurien pitenemisessä

Koulutustason nousu on lisännyt yli 55-vuotiaiden työmarkkinoille osallistumista viime vuo-sikymmeninä. Etenkin naisten koulutustaso on noussut nopeasti. Matalasti koulutettujen osallistuminen työmarkkinoille on kasvanut muita hitaammin useissa Euroopan maissa. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimusartikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet myös SustAgeable-hankkeessa toimivat tutkijat Aart-Jan Riekhoff ja Kati Kuitto.

Hoivaa tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa ja sillä on aina hintansa, muistuttivat tutkijat keskustelutilaisuudessa

Tiedekulmassa keskusteltiin toukokuun alussa ikääntyvien hoivaan liittyvistä valinnoista ja niiden seurauksista nyt ja tulevaisuudessa. Aiheesta keskustelleet tutkijat korostivat, että vaikka hoivapalveluiden saatavuuskriteerejä kiristetään, hoivan tarve ei katoa. Hoivan siirtymisellä yhä enemmän omaisten vastuulle on myös merkittäviä seurauksia työikäiseen väestöön.

Kiinnostavia podcasteja hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta

Ratkaisuja etsimässä hyvinvointimme takaamiseksi tulevaisuudessa.