Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Nykyisessä ke­hityksessä työikäisten määrä vähenee ja sosiaali­- ja ter­veyspalveluiden käyttäjien ja eläkkeensaajien määrä kasvaa, mikä haastaa hyvinvointivaltion taloudellista kantokykyä. Riittävän eläketulon ja palveluiden saan­nin kannalta on tärkeää, että alueellinen eri­arvoisuus ei lisäänny ja että eri ihmisryhmiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tavoitteena on siis luoda sellainen ikääntyvä yh­teiskunta, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

SustAgeable-tutkijat luovat Gerontologia-lehden Keskusteluja-osiossa katsauksen taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Väestön ikääntyminen menestyksenä ja haasteena

Suomessa väes­tö ikääntyy nopeammin kuin OECD­-maissa keskimäärin. Arvioidaan, että vuonna 2050 noin 12 prosent­tia maamme väestöstä on 80­-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun OECD­-maissa osuus olisi 10 prosenttia. Muu­tokset väestön ikärakenteessa vaikuttavat vää­jäämättä yhteiskuntaan ja hyvinvointivaltioon.

Väestön ikääntyminen on saanut päätöksen­tekijät ja tutkijat pohtimaan, millainen hyvin­vointivaltio ja sosiaalipolitiikka mahdollistavat reilun tulonjaon ja korkean hyvinvoinnin yhteiskunnassa, jossa etenkin eläkkeet vievät suuren osuuden sosiaalimenoista.

Riittävän eläketulon ja palveluiden saan­nin kannalta on tärkeää, että alueellinen eri­arvoisuus ei lisäänny ja että eri ihmisryhmiä, ikäluokkia, sukupolvia, sukupuolia ja erilaisia vähemmistöjä kohdellaan yhdenvertaisesti. Ta­voitteena on siis luoda sellainen ikääntyvä yh­teiskunta, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti, kuin myös ekologisesti, kestävä.

Kolmenlaista kestävyyttä

Ihmiselämän turvaamiseksi on käsitteellisesti pohdittu kolmenlaista toisistaan riippuvaa kes­tävyyttä: ekologista, sosiaalista ja taloudellista.

Kestävyysajatteluun sisältyy myös aikaulottuvuus: hyvinvoinnin edistäminen tä­nään ei riitä, vaan pyrkimyksenä on taata myös tuleville sukupolville hyvinvoinnin edellytyk­set ja toimivat hyvinvointia tukevat instituu­tiot.

Vaikka on mahdollista löytää synergiaetuja taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistä­misessä, on toisaalta myös tunnistettava, mil­loin nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. Ikääntyvän väestön maailmassa ristiriidassa voivat olla esimerkiksi samanaikainen työurien pidentäminen ja omaishoivan lisääminen.

Ikääntyvien yhteiskuntien kestävyyttä eri keinoin

SustAgeable-­hankkeessa tutkitaan monipuolisesti eri tekijöi­den vaikutuksia työurien pituuteen ja eriarvoi­suuteen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla sosiaali-­ ja eläketurvaa voidaan kehittää työllisyyttä edistäväksi sosiaalisesti kestävällä tavalla. Juuri työllisyys ja työikäinen väestö ovat keskeisessä roolissa ikääntyvään väestöön liit­tyviin haasteisiin vastaamisessa.

Työssäkäyvien määrää on pyritty kasvattamaan työurien pi­dentämisen lisäksi ulkomailta saapuvien maa­hanmuuttajien avulla ja edistämällä työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista maan sisäisen muuttoliikkeen myötä. Maahanmuutossa haasteena Suomessa on, että maahanmuuttajien työttömyys on valta­väestöä korkeammalla tasolla ja paljon inhimil­listä pääomaa jää käyttämättä syrjivien raken­teiden takia. Maahanmuuttaja­väestön korkea köyhyysriski voi olla myös uhka sosiaaliselle kestävyydelle. Hankkeessa tutkitaan eri­laisten muuttoliikkeiden merkitystä väestölli­sen ja taloudellisen huoltosuhteen alueittaises­sa kehityksessä sekä alueiden ja kotitalouksien välisten tulonsiirtojen vaikutuksia maan sisäi­siin muuttoihin.

Väestön ikärakenteen muutoksen odotetaan kasvattavan sekä terveydenhuollon että ikään­tyneiden pitkäaikaishoivan menoja. Hankkeessa selvitetään väestön ikääntymisen yhteyttä so­siaali-­ ja terveydenhuollon kustannuksiin sekä keinoja, joilla mahdollista kustannusten kas­vupainetta voidaan hillitä sosiaalisesti kestä­vällä tavalla.

Terveydenhuollon ja hoivapalveluiden kus­tannuksia on Suomessakin pyritty hillitsemään muun muassa organisoimalla palveluita uudel­leen markkinaistamisen periaatteisiin tukeu­tuen ja etenkin hoivapalveluihin pääsyn kyn­nystä korottamalla. Tällaisiin rat­kaisuihin on päädytty varsinkin Pohjoismaissa, joissa julkinen vastuu hoivasta on ollut mer­kittävä.

Vuonna 2023 hoivapalveluiden organisointi siirtyy hy­vinvointialueiden vastuulle, ja niiden tuottami­nen jatkuu todennäköisesti samaan tapaa kuin aiemminkin, osin julkisena ja osin yksityisenä tuotantona. Hank­keessa tarkastellaan niitä kustannuksia, joita hoivasta aiheu­tuu hoivan tarvitsijoille ja heidän läheisilleen, miten näitä kuluja katetaan ja millaisiin yhteis­kunnallisiin sukupuoli-­ ja sukupolvisopimuk­siin nämä käytännöt pohjaavat.

SustAgeable-hanke yhdistää sosiaalista ja taloudellista näkökulmaa

SustAgeable­-hankkeessa pyritään tarkastele­maan niin taloudellisen kuin sosiaalisen kes­tävyyden ulottuvuuksia. Tutkimus koskettaa näin hyvinvointivaltion eri osa-­alueita monipuolisesti.

Konsortio etsii taloudellisen ja sosiaa­lisen kestävyyden välisiä synergioita ja ristirii­toja ikääntyvän väestön kontekstissa. Ajan ja paikan ulottuvuudet on sisällytetty analyyseihin, sillä ne vaikuttavat haasteiden, ratkaisujen soveltuvuuden ja prioriteettien arviointiin. Se, mikä toimii Helsingissä, ei välttämättä toimi Keski­-Pohjanmaalla. Se, mikä on 2020-­luvun eri ikäisten kannalta nyt toimivaa ja taloudel­lista, voi osoittautua myöhemmin epätaloudel­liseksi ja epätarkoituksenmukaiseksi sekä ku­rittaa tulevia sukupolvia kestämättömällä ta­valla.

Lue artikkeli

Zechner, M., Vaalavuo, M., Linnosmaa, I., Kyyrä, T., & Kauppinen, T. (2022). Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ikääntyvässä yhteiskunnassa . Gerontologia, 36(3), 317–324. https://doi.org/10.23989/gerontologia.117120

Lisätietoja