Kotihoidon työntekijöiden teknologiaan liittyvät tunteet – toimimaton teknologia turhauttaa

Erilaisista teknologioista, laitteista ja sovelluksista on tullut erottamaton osa hoiva­työn arkea. Artikkelissa tarkastellaan kotihoidon teknologisoitumista työntekijöiden teknologiaan liittyvien tunteiden kautta. Kotihoidon työntekijät kertoivat erityisesti turhautumisen kokemuksista, joiden taustalla oli usein kotihoidossa käytettävän teknologian toimimattomuus. Vaikka teknologiaan liitetyt negatiiviset tunteet, kuten turhautuminen ja epävarmuus, olivat aineistossa enemmistönä, tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että kotihoidon työntekijät eivät vastusta teknologiaa itsessään, vaan sen käyttöön liittyviä olosuhteita. Merkittävä osa kotihoidon työntekijöistä näkee teknologian myös arvokkaana työn apuvälineenä.

Nuori yläkouluikäinen tyttö on kumartunut halaamaan ikkunan ääressä istuvaa naista.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kotihoidon työntekijöiden teknologian käyttämiseen liittyviä tunteita ja syitä niiden takana. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1) Millaisia tunteita kotihoidon työntekijät liittävät työssä käyttämäänsä teknologiaan? 2) Millaisia syitä kotihoidon työntekijöiden tunteiden taustalta on havaittavissa?

Analyysi osoittaa, että vastauksissa painottuivat kielteisiksi mielletyt tunteet, kuten turhautuminen, epävarmuus ja suuttumus. Toisaalta aineistossa näkyi melko paljon myös myönteisiä tunteita, kuten iloa ja innostusta teknologiasta. Osa vastaajista kuvasi sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Kielteiset tunteet eivät kuitenkaan kohdistu niinkään itse teknologiaan vaan sen käyttöön liittyviin olosuhteisiin, kuten teknologian toimimattomuuteen sekä kotihoidon heikkoihin työskentelyolosuhteisiin ja työntekijöiden aikapaineisiin. Valmiiksi raskaassa työssä myös teknologia tuntuu taakalta.

Anna Lammen ja Tiina Sihdon artikkelin analyysi perustuu kyselytutkimukseen Vanhustyö ja teknologia, joka toteutettiin keväällä 2019 osana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) sekä Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN) ­tutkimusprojektin tekemää tutkimusta. Artikkelissa tarkastellaan vastauksia tutkimuksen avokysymykseen, joka koskee työssä käytettyyn teknologiaan liittyviä tunteita. Artikkelissaan Lampi ja Sihto tarkastelevat niiden 819 vastaajan vastauksia, jotka ovat ilmoittaneet pääasialliseksi toimipaikakseen kotihoidon. Artikkelissa analysoidaan tutkimusaineisto aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Lue artikkeli

Lampi, A. & Sihto, T. (2022). Kotihoidon työntekijöiden teknologiaan liittyvät tunteet. Työelämän tutkimus. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/114442

Artikkelin toinen kirjoittaja Tiina Sihto työskentelee SustAgeable-hankkeen Hoiva -työpaketissa, jossa tutkitaan hoivaan liittyviä vastuita ja miten erilaiset politiikat muokkaavat näitä vastuita.

Lisätietoja