Tehostettu palveluasuminen on vaikuttavaa, ja se lisää asukkaiden elämänlaatua

Tutkimuksen mukaan tehostettu palveluasuminen oli vaikuttavaa ja lisäsi asiakkaan elämänlaatua, kun vaikuttavuutta mitattiin ASCOT- elämänlaatu- ja vaikuttavuusmittarilla. Mitatuista elämänlaadun eri ulottuvuuksista parhaiten toteutui turvallisuus. Heikoiten toteutuivat sosiaalinen kanssakäyminen, osallisuus sekä mielekäs tekeminen.

Hoitaja tarjoilee iäkkäälle naiselle välipalaa.

Tehostettu palveluasuminen on hyvä esimerkki Suomessa jo usean vuosikymmenen ajan rakennetusta sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehostetun palveluasumisen peittävyys on myös laajentunut merkittävästi.

Tässä tutkimuksessa on tutkittu tehostetun palveluasumisen vaikuttavuutta, kun vaikuttavuuden mittarina on asiakkaan elämänlaatu. Tulosten mukaan tehostettu palveluasuminen on vaikuttavaa, ja se lisää asiakkaiden elämänlaatua. Lisäksi asiakkaiden ASCOT-mittarilla (adult social care outcomes toolkit) mitatun sosiaalipalveluun liittyvän elämänlaadun sekä palvelun vaikuttavuuden havaittiin olevan yhteydessä palvelujen laatutekijöihin, kuten työntekijöiden kiireeseen ja asiakkaiden hyvään kohteluun. Nämä tulokset ovat hyödyllisiä päätöksentekijöille, jotka vastaavat ikääntyneiden palveluiden suunnittelusta ja resursoinnista.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tutkia, miten hyvin haastattelutyökaluksi kehitetty ASCOT-INT4 -mittari on sovellettavissa tehostetun palveluasumisen vaikuttavuuden mittaamiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistivat odotetusti, ettei palvelun käyttäjien haastatteluun kehitetty mittari sovellu ainoaksi tehostetun palveluasumisen vaikuttavuuden mittariksi. Haastattelutyökalua oli mahdollista käyttää vain pienellä osalla asiakkaista heidän kognitiivisen toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi.

Artikkeli pohjautuu Terhi Auvisen (2020) terveyshallintotieteen maisterintutkielmaan.

Lue artikkeli

Auvinen, T., Kaarakainen, M., Linnosmaa, I. & Reijula, J. (2021). Tehostetun palveluasumisen vaikuttavuus ja asiakkaiden elämänlaatu. Hallinnon Tutkimus. https://doi.org/10.37450/ht.98156

Artikkelin kirjoittajat Terhi Auvinen, Minna Kaarakainen ja Ismo Linnosmaa työskentelevät SustAgeable-hankkeen Sosiaali- ja terveydenhuollon menot -työpaketissa, jossa tutkitaan muun muassa väestön ikääntymisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin alueellisesti ja koko maan tasolla Suomessa.

Lisätietoja